Hybrid

Dutch Treat

$260.00$1,200.00

Hybrid

Gelato

$260.00$1,200.00

Hybrid

Obama Kush

$260.00$1,200.00

Hybrid

NYC Diesel

$260.00$1,200.00

Hybrid

Chemdawg

$260.00$1,200.00

Hybrid

Grape Ape

$260.00$1,200.00
$260.00$1,200.00
$260.00$1,200.00

Hybrid

Jillybean

$260.00$1,200.00
$260.00$1,200.00

Hybrid

Lemon Kush

$260.00$1,200.00

Hybrid

Banana Kush

$260.00$1,200.00

Hybrid

ACDC

$260.00$1,200.00

Hybrid

FPOG

$260.00$1,200.00
$260.00$1,200.00
$260.00$1,200.00

Hybrid

Headband

$260.00$1,200.00

Hybrid

Alien OG

$260.00$1,200.00

Hybrid

Abusive OG

$260.00$1,200.00

Hybrid

Bruce Banner

$260.00$1,200.00

Hybrid

Agent Orange

$260.00$1,200.00

Hybrid

Cheese

$260.00$1,200.00

Hybrid

GG4

$260.00$1,500.00
$260.00$1,200.00

Hybrid

Cannatonic

$260.00$1,200.00
$260.00$1,200.00
$260.00$1,200.00

Hybrid

Blue Cheese

$260.00$1,200.00

Hybrid

Blueberry

$260.00$1,200.00

Hybrid

Golden Goat

$260.00$1,200.00